امروز ارتش سوریه با افزایش فشار بر خطوط تماس جنوب شهر موفق شد از سمت عزیزیه و شمال کارخانه سیمان در محله شیخ سعید پیشروی کند ،

تعدادی از ساختمانها و یک بلندی آزاد شد ؛ در پی این پیشرویها مسلحین برای متوقف کردن عملیات ارتش ضد حملات سنگینی را ترتیب دادند و در حال حاضر درگیریهای سنگین در مناطق آزاد شده جریان دارد ..

خبرهای تکمیلی و نقشه در پستهای بعدی ...