- نیروهای مقاومت و ارتش وارد انبار مهمات خانطومان و محیط  معراته شدند ولی هنوز ثبیتی صورت نگرفته و نبرد ادامه دارد .

- قراصی هم هنوز در اختیار مسلحین هست .

- ارتش سوریه در محله راموسه پیشروی نداشته ..