ارتش سوریه و نیروهای متحد موفق شدند منطقه عویجه را بطور کامل پاکسازی کنند . همچنین میدان الجندول پس از روزها در نهایت تحت سیطره ارتش سوریه قرار گرفت . درگیریها در منطقه مناشر البریج جریان دارد و ارتش سعی میکند با پیشروی در این محور خود را به مساکن هنانو نزدیک کند .

مساکن هنانو یکی از مهم ترین پناهگاه های مسلحین در شمال شهر حلب میباشد .

نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/c43b/71ri07e679acr71zg.jpg

فلشهای قرمز : محور عملیاتهای فعال

خط چین قرمز : مناطق تازه آزاد شده