با آرام شدن اکثر محورهای حمله مسلحین خطوط تماس جدید تا حدودی مشخص شده اند.

مسلحین موفق به پیشروی در محورهای منیان و ضاحیه الاسد شدند و در بقیه محورها تغییر قابل ذکری نداشتیم.

نقاطی که تا این لحظه توسط مسلحین تصرف شده عبارتند از مناشر منیان، کارخانه ی کارتن سازی، دو ایست بازرسی و تقریبا نیمی از ضاحیه الاسد شامل بخش جنوبی و غربی.

در مجتمع 1070 هم درگیریهای سنگین گزارش شده که در حال حاصر این درگیریها به صورت منقطع ادامه دارد.

ورود مسلحین به مجتمع 3000 واحدی تا این لحظه تایید شده نیست.

به نظر می رسد این حمله نیز مانند هجوم سراسری قبل مسلحین به راموسه شروع درگیریهای دنباله دار و طولانی باشد و هر دو طرف نبرد مستعد تغییر دادن وضعیت میدانی می باشند.

سعی می کنیم در پستهای آینده با تثبیت وضعیت میدانی با مکان یابی کردن نقاط از روی تصاویر و فیلمها نقشه نسبتا دقیقی از وضعیت نبرد حلب آماده کنیم.