نیرویهای ارتش در ادامه پاکسازی منطقه تامیم در غرب رمادی، به کارخانه شیشه نفوذ کرده و در حال درگیری هستن.