لازمه که به یه نکته اشاره کنم ؛ نکته ای که گویا دوستان رو دلخور کرده ..

ما پس از هر شکستی هیچگاه نا امید نمیشیم و دست از تلاش بر نمیداریم و اگر گاهی لحن صحبتها با ناراحتی همراه شده ، طبیعی هست .

ما ناراحت میشیم چون برادرانمون که در حال نبرد با کفر و شیطان هستند برای ما عزیزند و دیدن شهدا و پیکرهای پاکشان در مشت یک عده جانی و فریب خورده و تروریست ناراحت کنندس ؛  ما ناراحت میشیم چون ...

ما ناراحت میشیم چون ...

و باز توکل ما بر خداست

و ما مامور به انجام وظیفه ام و در مرحله ی بعدی تحقق پیروزی .

مهم اینه که هرکس به وظیفه ی خودش عمل کنه ، حالا نتیجه میتونه پیروزی باشه و یا شهادت ..

هیچگاه نا امید نیستیم و هرگز نخواهیم شد .