بزرگترین پایگاه داعش در لیبی، یعنی منطقه شهر سرت و اطرافش که داعش ماه پیش بر حدود 10 هزار کیلومتر مربع از این منطقه تسلط داشت، طی عملیات های اخیر به حدود 20 کیلومتر مربع رسیده.

اکنون داعش در لیبی تنها بر دو محله در شهرهای سرت و بنغازی مسلط است..

اینکه چرا داعش طی چند ماه اخیر و به خصوص ماه اخیر به این شدت در حال شکست خوردنه لزوم تحلیل های متنوع در ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی، انسانی و ... رو می طلبه؛اما به صورت خلاصه :

در بعد نظامی؛ ورود نیروهای ارتش های برتر و البته آشنایی نیروهای مقابل با استراتژی های داعش به خصوص انتحاری ها و حملات روانی.

در بعد اقتصادی؛ در منطقه عراق و سوریه قطع دسترسی داعش به چاه های نفت، قطع مسیر ترانزیت داعش و البته شناسایی شدن روشهای انتقال پول.

در بعد سیاسی؛ آشکارتر شدن ماهیت داعش و ریشه های اون و البته فشار به بعضی کشورهای حامی مخفی.

و در بعد انسانی؛ عدم تداوم جذابیت داعش برای قشر رادیکال

میشه نام برد.