در روزهای گذشته مسلحین علت عقب نشینی های خود از مناطق شمال حماه را استفاده ی ارتش سوریه از گازهای سمی اعلام کرده بودند ؛ جدای از درستی یا غلط بودن این مدعا، واقعیت این است که ارتش سوریه اجازه سقوط حماه را نمیدهد و توپخانه در حماه رکن اصلی برتری ارتش سوریه در نبرد با تروریست ها محسوب میشود و همواره پیشرویهای مسلحین با پاسخ کوبنده توپخانه ارتش سوریه همراه بوده و اصولا موفقیتهای سهیل حسن در این منطقه بر همین اصل استوار بوده و هست .

خبرهایی مبنی بر عملیات گسترده در آینده ی نزدیک در این محور وجود دارد ..