عباس السمیع، علی السنکیس و سامی مشیمع متهم به قتل 3 پلیس (2 بحرینی و یک اماراتی) هستند و قرار است فردا اعدام شوند.

وکلای بحرینی آنها را بری از قتل و اعترافات آنها زیر شکنجه را فاقد اعتبار می دانند.