مجاهدین عصائب اهل الحق که در فتح گرمه نقشی اساسی داشتند با دیوار نوشته هایی در گرمه از ایران و حاج قاسم تشکر کردند.

پرچم داعش رو به زیر کشیده و پرچم یا حسین رو برافراشتند.

در روزهای گذشته تعدادی از دواعش در کرمه باقیمانده بودند که امروز با پاکسازی شهر ، امنیت بصورت کامل برقرار شد .