در تصویر زیر تصرفات ارتش و خط تماس با مسلحین مشخص شده ..

سقوط لطامنه و کفرزیتا نزدیک هست ...