امروز پلیس مرزی ترکیه، ۱۰ کشاورز سوری را در روستای #هتیا حومه شهر جسرالشغور به جرم ایجاد مزاحمت برای لودرهای خاکبردار، که قصد خاکبرداری برای ساخت دیوار حائل در مزارع آنها را داشتند، بازداشت کردند.
همزمان پلیس مرزی ترکیه ۵ ساعت گذرگاه مرزی باب الهوی را بست تا طعم واقعی ازادی اردوغانی و دموکراسی زوری را به مردم "انقلابی" بچشاند.