گروهگ انصار بیت المقدس وابسته به داعش 4 نفر از بادیه نشینان صحرای سینا رو به قول خودشون به جرم جاسوسی برای موصاد سر بریدند ....

چقدر کثیفند این وحوش
ملعونین

+18