جانشین نخست وزیر عراق که شیعه بود با ورود پرز از اجلاس خارج شد.