مسلحین به سمت مسطومه فشار میارند .

الان درگیریهای های سنگین در شمال مسطومه و حاجز مسطومه درجریانه ..

جنگنده های ارتش ادلب و اطراف ادلب رو میکوبونند .

اطراف مسیر جسر الشغور - ادلب هم شاهد درگیریهای مستمر هست .

به زودی نقشه ی کامل از این منطقه رو قرار میدم .