مسجد و مرقدحضرت یونس در محله نبى یونس شهر موصل آزادشد
خبرهایى مبنى بر آزادسازى این محله به طور کامل مخابره میشود که درپست هاى بعدى به آن خبرخواهیم پرداخت