من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم والی من والاه وعادی من عاداه....

بر مزار حجر بن عدی صحابه ی گرانقدر که مقبره ی پاکش هم از کینه ی عدو زخم خورد ...

10714198_299993820191476_181429070057945