امروز دور پنجم انتقال تروریست ها از الوعر حمص به جرابلس حلب آغاز شد و طی آن ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تروریست با خانواده هایشان منتقل شدند.
تعدادی تروریست هنوز در شهر موندن و احتمالا در دور ۶ منتقل میشوند.