علا العدنانی، گزارشگر جنگی ارتش عراق در حین ضبط گزارش به دلیل انفجار تله انفجاری به سختی مجروح شده ولی اکنون وضعیتش پایدار شده و در بیمارستانی در بغداد بستریه.

ما که دستمون از جهاد میدانی کوتاهه، برای سلامتی وی و تمامی مجروحان و مجاهدین دعا رو فراموش نکنیم که دعا سلاح مومنه.