مهدی نعمایی از استان البرز در راه دفاع از حریم آل الله در حماه سوریه به شهادت رسید .