محمد محمدی از رزمندگان لشکر فاطمیون که از شهر جاجرود اعزام شده بود، در نبردهای سوریه به قافله شهدا پیوست.

سید رضا حسینی از رزمندگان لشکر فاطمیون که از شهر یزد اعزام شده بود، در نبردهای سوریه به قافله شهدا پیوست.