محمد امین کریمیان از روحانیون شهرستان بابلسر در استان مازندران در نبردهای استان حلب سوریه به شهادت رسید.