پیکر شهید علی اصغر شیردل از رزمندگان سپاه پاسداران که یک سال پیش در نبردهای سوریه به شهادت رسید، چند روز پیش به ایران بازگشت.