سید رضا مراثی از پاسداران بازنشسته استان آذربایجان شرقی در نبردهای استان حلب سوریه به قافله شهدا پیوست.

سرگرد ابوالفضل نیکزاد از پاسداران شهرستان نور در استان مازندران در نبردهای استان حلب سوریه به قافله شهدا پیوست.