سردار بازنشسته,سرتیپ دوم پاسدار حسنعلی شمس آبادی از استان خراسان رضوی در نبردهای سوریه به فیض شهادت نائل آمد .