الان ساعت 3:22 دقیقه صبح هست
 
تا این لحظه مایر هنوز آزاد نشده و خبرهای درج شده در برخی سایتهای خودی و یا حتی سایتهای نزدیک به مسلحین درست نیست .
منابع میدانی در نبل و الزهرا چنین چیزی رو تایید نمیکنند .

امروز برای اولین پس از 4 سال کاروان هلال احمر سوریه شامل مواد غذایی و دارویی وارد نبل و الزهرا شد .