نیروهای مقاومت وارد مایر شدند و تصاویری از داخل مایر منتشر شد ، بنابراین مایر نیز آزاد شد ..

مسلحین پس از ثبات و جدیت نیروهای مقاومت مجبور به عقب نشینی از این روستا شدند ..

در مورد رتیان ، واقعیت در مورد رتیان این هست که بخش غربی بسیار کوچکی که به سمت مسیر بیانون هست تحرکاتی از مسلحین در آن دیده میشه که طبیعی هم هست ؛؛؛

انشاالله اوون مناطق کوچک هم امشب پاکسازی خواهند شد .