بعد از آزادی شیخ عیسی در شرق تل رفعت به دست کردها ، بخشی از مسلحین حاضرند بدون مقاومت از مارع عقب نشینی کنند ..

بین مسلحین و تروریستها بر سر خالی کردن مارع اختلاف هست .

شاید کردها امشب وارد مارع بشن ..

منتظر خبر تکمیلی باشید .