نکته قابل توجه اینکه که 19 اسیر و یک جنازه در اختیار نیروهای مردمی الفوعه و کفریا همگی نظامی و یکی با تابعیت چچنی بودند در حالیکه از 16 اسیر در اختیار جیش الفتح، 6 زن و 6 کودک و در بین 8 جسد، 3 کودک و 4 زن اهل فوعه و کفریا وجود داشت.
غیرنظامیانی که در اختیار جیش الفتح بودند همان گونه که محیسنی سعودی قاضی شرعی جیش الفتح در ویدیو کلیپ معروف عنوان می کند، ساکن شهر ادلب بوده اند که در هنگام محاصره و سقوط ادلب موفق به خروج از این شهر نشده بودند.