برخاستن دود سیاه از کشتی در بندر بنغازی

تحرکات نظامی در بنغازی شدید تر شد