کودکان به دور ماشینی که غذا پخش میکرد جمع شده بودند ...

این المنتقم ؟؟