ویدیوی درگیری جبهه النصره با حزب الله در جرود نحله لبنان نزدیکی مرز سوریه

لینک :

http://fs2.filegir.com/a7up/%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%28%D8%B3%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%B11%29_%5BrJdZFsTspVw%5D_%5Btag18%5D.mp4