بعد از چند هفته آتش سوزی، چاه ها هنوز میسوزند و نیروهای وزارت نفت عراق در حال اطفاء حریق هستند .

داعش پس از ناامید شدن از مقاومت در منطقه، این چاه ها رو آتش زدند.