از روز گذشته شرکت ماهواره ای سعودی عرب ست (بدر) ، شرکت مصری نایل ست و شرکت فرانسوی یوتل ست مالک ماهواره هاتبرد در اقدامی هماهنگ پخش کانال های یمنی که از صنعا برنامه پخش می کنند از جمله، کانال یمن، یمانیه،مسیره و سبا رو بدون هیچ دلیل و هشداری قطع کردند.

به نظر می رسه قدرت های استکباری پس از محاصره زمینی و هوایی و دریایی به دنبال محاصره رسانه ای مردم یمن هم هستند ولی زهی خیال باطل، صدای حق و ندای مظلوم همیشه شنیده خواهد شد هرچند بلندگویی نداشته باشه.