خدایا ما را قدردان شهدا قرار بده

2~6.jpg

دختر شهید علی عادلی

شادی روح مطهر شهید علی عادلی صلوات