تصویر قاتل دو سرباز ربوده شده ی لبنانی

این شخص بلال عمر میقاتی ملقب بـه ابی هریرة المیقاتی هست

 

ملعون