موسسه رماح وابسته به احرار الشام فیلمی 27 دقیقه ای از تصرف ادلب تهیه و منتشر کرده .

نحوه ی ساخت فیلم بسیار قابل توجه هست .

در فیلم از بهترین ترفندهای سینمایی و روانی برای همراه کردن مخاطب با خود استفاده شده .

ساخت چنین فیلمهایی با این کیفیت و ... به وضوح پشتیبانی مالی و فکری غیر سوری ها را نشان میدهد .

لینک : http://fs2.filegir.com/a7up/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1_2_-_Victory_Tiding_II_%5B80V2OMFz850%5D_%5Btag18%5D.mp4