آخرین خبرها از منابع درون کوبانی اعلام شده که داعش به 3 کیلومتری شهر رسیده ...

تعداد نیروهای کمکی که از مرز ترکیه به کوبانی رفتند در پرس تی وی 300 نفر ولی در منابع نزدیک به کردها 1500 نفر ذکر شده .