#عملیات_محمد_رسول_الله٢ #مرحله٢

نیروهاى حشد شعبى در ادامه پیشروى هاى امروز در غرب موصل لحظاتى پیش به مرز عراق با سوریه رسیدند.