در این هفته کمک و تجهیزات لازم به فرودگاه طبقه ارسال شد.

تصاویر از قلب فرودگاه طبقه توسط خبرنگار سوری کریم شیبانی