افراد باقیمانده از فرماندهان میدانی گروه احرار الشام با برگزاری جلسه ای هاشم الشیخ ابوجابر را به سمت فرماندهی جدید گروه احرار الشام انتخاب کردند

گروه احرار الشام دارای بیش از 20 هزار جنگجوست

amirarsalankhan