خضیر المطروحی عزیز که چند وقت پیش زخمی و برای مداوا به ایران آمده بود ؛ سلامتی خودش رو به دست آورده و دوباره به میدان نبرد با خوارج زمانه برگشته .

المطروحی فرمانده یکی از تیپهای سپاه بدر هست .

لینک خبر زخمی شدن : http://newss.blog.ir/post/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%B6%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

برای سلامتیش صلوات