این هم عکس و مشخصات چهار تن از فرماندهان رده بالای احرار الشام که در این حمله انتحاری کشته شدن