رسانه ها و خبرگزاری های عراق در حال پوشش خبری فتح صینیه هستن.

البته تصاویری که منتشر می کنن بیشتر از اطراف شهر هست و هنوز مدرکی مبنی بر تسلط به خود شهر ندیدم.

الان دو روزه بیشترین درگیری ها در پالایشگاهه.

البته دواعش که فهمیدن نیروهای عراقی عزمشون جدیه، فراری هم داشتن ولی باز هم تاکید میکنم که فتح کردن آسونه، باید چاره ای اندیشید که بعد از خروج نیروهای عملیاتی و پاتک دواعش، دوباره شاهد دست به دست شدن مناطق نباشیم.