پس از اینکه دیروز ارتش بر منطقه ی حتیته الجرش و تیپ الکترونیک در شمال غربی این ناحیه مسلط شد ، خبرها حاکی از اینه که بسیاری از تروریست ها بهمراه خانواده به عمق غوطه ی دمشق فرار کردند ...

همچنین ارتش راه بین زبدین و دیرالعصافیر رو قطع کرده و درگیری های سنگین بین ارتش و مسلحین النصره در رحبة الشیلکا و ورودی زبدین در جریانه ...