آنچه از تصاویر میتوان دریافت، تمامی تانک های ( تی۵۵ و تی۷۲) موجود در تصویر بدون اصابت و سالم بدست داعش افتاده و حداقل تانک هایی که در وسط شهر هستند، سالم و در حال رزم بوده اند.
نکته قابل توجه در فیلم، خودرو زرهی نیروهای روسیه است که در خیابان رها شده و این یعنی غنیمتی های روسی هم به سازمان رزم داعش افزوده شد.

تدمر بعد از آزادی محل تجمیع نیروهای روسی و مقاومت و... بود و تاسیسات زیادی در آن ساخته شد، بخصوص توسط روسیه. و این شهر را باید یک انبار مهمات و ادوات بزرگ دانست که نصیب داعش شده و با توجه به سقوط سریع شهر، احتمالا فرصت انهدام مهمات و تجهیزات وجود نداشته؛ هر چند که...

تنها نیروهای روسی بودند که دیشب بخشی از تجهیزات و تاسیسات خود را منهدم کرده و عمده نیروهای خود را به T4 منتقل کردند.
که همین انفجارهای داخل شهر موجبات ترس و مهاجرت مردم و شایعه سقوط شهر را منجر شد.

#جهاد_رضا