غنیمتی انصار الله یمن از عربستان در اطراف الخوبه در جیزان و متعاقبا انفجار اوونها ...