خود داعش ادعا میکنه بیش از 100 خودرو در این کاروان حضور داشتن.