عکس ها از فراز کمپ باب السلامه در مرز گرفته شده که چادرهای آوارگان رو میبینید.