در ادامه ی پیشروی های ارتش سوریه و سهیل حسن در ریف شرقی حلب ، عین الحنش معروف به عوینه در شمال غربی فرودگاه کویرس از تصرف دواعش آزاد شد .
نقشه با کیفیت : http://www.mediafire.com/convkey/903b/zg6kll5qzzxe905zg.jpg